กองทัพอากาศเป็นหน่วยงานราชการที่ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญต่อการสร้างความโปร่งใส อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนการเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสของประเทศ โดยกำหนดให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส รวมทั้งต้องมีการป้องกันไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้น ภายใต้การอำนวยการ ควบคุมกำกับดูแล และประสานการดำเนินงานของศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
______________________

สำนักงานศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพอากาศ กรมกำลังพลทหารอากาศ
ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๐๖๐๗ และ ๐ ๒๕๓๔ ๑๒๕๗